Aposto!

Ethos

Aposto!’da yaratmak istediğimiz yeni medya modelinin ifade özgürlüğü ve haber alma hakkı açısından güvenli ve gürültüden uzak bir deneyim olmasını istiyoruz. Aynı zamanda, farklı perspektiflerin demokratik bir düzlemde yansıtılmasını; işlenen konuların derinlikli bir şekilde araştırılmış ve argümanlarla desteklenmiş olmasını önemsiyoruz. Bu sayede medyada çok sesli bir geleceğe ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu imkânları sağlayabilmek için topluluk kurallarımızı ve editoryal standartlarımızı şeffaf bir şekilde belirlemenin öneminin farkında olarak ifade özgürlüğünün tesis edildiği; hiçbir kişi, topluluk veya kurumun zarar görmeyeceği adil bir alan inşa etmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bilgi, haber ve fikir almayı yanlıştan, dikkatsizlikten, ön yargıdan ve çarpıtmadan uzak; adil, doğru, sorumlu, bağımsız ve tüm farklılıklara saygılı kaynaklarla yürütülmesi gereken evrensel bir hak olarak görüyoruz. Etik kodlarımızı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ve medya vizyonumuzu esas alarak belirledik.

Nefret söylemi

Aposto!, tüm birey, topluluk, organizasyon, kurum ve kuruluşlara eşit mesafede yaklaşır. Aposto!’da yayımlanan içeriklerde herhangi bir grubun üstün gösterilmesine veya ayrımcılık yapılmasına izin verilmez. Aşağıda belirtilen unsurlara sahip olan içeriklere Aposto!’nun hiçbir yayın alanında yer verilmez.

 • Irkı, dili, dini, engeli, etnik kökeni, cinsiyeti, cinsel kimliği, cinsel yönelimi, mali olanakları, göçmenlik durumu veya siyasi görüşü nedeniyle bir grup insana veya bir bireye saldıran; ayrımcılığa uğramasına sebep olan, ötekileştiren, tektipleştirici içerikler
 • Bir bireyi, topluluğu, milleti, kurumu veya kuruluşu doğrudan hedef gösteren ya da onlara yönelik şiddete teşvik veya sevk eden içerikler
 • Taciz eden, hakaret içeren; bireyleri kin ve düşmanlığa tahrik eden içerikler
 • Nefret söylemi içeren web sitelerine bağlantı veren içerikler

Sakıncalı içerikler

Aposto!’da yer alan yayınlarda toplumun herhangi bir kesimine, bütününe ve bütünlüğüne zarar verebilecek içerikler paylaşılmasına izin verilmez. Aşağıda sakıncalı içerik detayları maddelenmiştir.

 • Pornografik, müstehcen veya çıplaklık içeren içerikler
 • Kaba, küfür içeren veya başka şekilde saldırgan içerikler
 • Açık bir biçimde veya görsel olarak şiddet içeren içerikler
 • Kendini yaralamayı, yeme bozukluklarını, intiharı veya tütün, alkol ve uyuşturucu kullanımını teşvik eden veya yücelten içerikler
 • Herhangi bir insana ya da hayvana yönelik fiziksel istismarı hoş gören ya da buna teşvik eden içerikler
 • Kumarı teşvik eden; herhangi bir bahsi okuyucuya öneren ya da bu faaliyetlere yönlendiren bağlantılar bulunduran içerikler

Yanlış bilgi içeren veya yanlış yönlendiren içerikler

Aposto!, medyada çok sesliliğin yanı sıra doğruyu yansıtıyor olmanın da önemine inanır. Bu nedenle Aposto!’da aşağıda belirtilen şekillerde yanlış bilgiye sevk eden içeriklere izin verilmez. Buna ek olarak bir yayıncının okurlara yanlış bilgi vermesi durumunda Aposto!, yanlış bilgi verildiğinin tespitini takiben yayıncının kamuoyuna açık bir şekilde içeriği düzeltmeyi kabul ettiğini yayıncının platformda yer alması için ön koşul olarak kabul eder. Söz konusu yanıltıcı içeriklerin detayları aşağıda maddelendirilmiştir.

 • Halk sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bilgileri yanlış tanıtan içerikler
 • Demokratik süreçler, seçimler ve oylamalarla ilgili bilgileri spekülatif bir biçimde veya yanlış tanıtan içerikler
 • Sanatsal kaygılardan bağımsız bir şekilde ve yanlış yönlendirme kastıyla dijital olarak değiştirilmiş veya üzerinde oynanmış videolar ya da görseller içeren içerikler
 • Çürütülmüş bilgi veya herhangi bir komplo teorisi içeren içerikler
 • Bir kişi, grup, marka veya işletmenin kimliğine bürünen içerikler
 • Bir kişi veya kurumun üçüncü partilerle olan ilişkisinin yanlış veya spekülatif şekilde tanıtıldığı içerikler
 • Birincil kaynaklardan izinsiz alıntı yapılan veya alıntıları eksik ya da yanlış yönlendirici şekilde sunan içerikler
 • Yayıncının üçüncü partilerin ürettiği yazılı, görsel ya da başka türlü içerikleri kısmen ya da tamamen alarak kendi özgün içeriğiymiş gibi sunduğu ve intihal yaptığı içerikler
 • Yayıncının basın bültenlerinden içeriği doğrudan aldığı ve dolaylı olarak ilgili basın bültenindeki metinsel ve kurumsal karaktere büründüğü içerikler

Telif hakkı ve ticari marka ihlali

Yayıncıların paylaştığı içeriklerde, yayın isimlerinde, görsellerde ve kendilerini tanıttıkları bölümlerde fikri mülkiyet haklarını gözetmeleri ve özgün olmaları beklenir. İçeriklerin, üçüncü partilerin telif haklarına ve ticari markalarına saygı gösterilecek şekilde paylaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Aposto!’da yer alan yayıncılar aşağıdaki maddeleri dikkate alarak içerik paylaşabilir:

 • Yasal istisnalar ve adil kullanım sınırları dışında üçüncü partilerin telif hakkıyla korunan çalışmalarının yer almadığı; telif hakkına sahip olunmadığı durumda doğru yönlendirmelerle ve orijinal kaynağa referans verilerek paylaşılan içerikler
 • Görsel paylaşımında, görselin taşıdığı anlamı ya da mesajı olumlu veya olumsuz olarak değiştirecek şekilde düzenlenmemiş içerikler
 • Yayıncının ticari marka kullanma yetkisinin olduğu içerikler

Art niyetli kullanım

Aposto!’da yer alan yayıncıların yanlış ve aldatıcı içerikler paylaşmasına ya da platformu art niyetle kullanmasına izin verilmez. Bu madde aşağıdaki ihlalleri kapsar.

 • Herhangi bir şekilde sahte okur kaydetmek ve sahte etkileşim gösterme teşebbüsünde bulunmak
 • Platformu herhangi bir şekilde dolandırıcılık için kullanmak
 • Etiketleri, bağlantıları, başlıkları, görselleri veya diğer üst verileri (meta veri) yanıltıcı şekillerde kullanmak
 • Yayınlarda kötü amaçlı/zararlı kodlar ya da yazılımlar içeren web sitelerine bağlantı vermek
 • Gelir veya trafik oluşturma amacıyla aldatıcı içerik kullanmak
 • Yayıncıların herhangi bir kuruluş ile maddi ilişkiler dâhil herhangi bir çıkar ilişkisi bulunması hâlinde söz konusu ilişkiyi açıkça beyan etmeden yorumlarda bulunmak; tavsiye ya da bilgi vermek

Bir yayıncı, gönderilerinin konusuyla bağlantılı olarak tazminat, ücretsiz mal/hizmet veya değerli herhangi bir karşılık aldıysa, bunun açık bir şekilde paylaşılması gerekmektedir. Bu konuya ilişkin detayları Aposto! Platform Sponsorluk Kılavuzunda bulabilirsiniz.

Etik olmayan ve yasa dışı içerik

Aposto! çatısı altında evrensel insan haklarına aykırı ya da yasal olarak suç teşkil eden içeriklerin yayımlanmasına izin verilmez. Bu kapsamda platformda:

 • Doğa ve hayvan haklarının ihlal edildiği içeriklere,
 • Çocuk istismarına yer verilen içeriklere,
 • Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırılık teşkil eden içeriklere,
 • Kişilere, kurumlara, kuruluşlara veya yargı organlarına hakaret teşkil eden içeriklere,
 • Fikri mülkiyet, telif hakkı veya ticari marka haklarını ihlal eden içeriklere,
 • İçerikte yer alan kişi ve kurumlara karşı tehdit unsuru barındıran; doğrudan veya dolaylı şekilde zarar görmesine neden olabilecek içeriklere,
 • Cinsel taciz ve tecavüzü tasvir veya teşvik eden içeriklere,
 • Yasa dışı maddelerin, uyuşturucuların, ateşli silahların veya patlayıcıların kullanımını teşvik eden içeriklere,
 • Fuhuşu veya eskort hizmetlerini tanıtan, bunlara teşvik eden ya da bunları pazarlayan içeriklere,
 • Telefon numaraları, posta veya e-posta adresleri gibi kişisel bilgileri izinsiz şekilde yayan içeriklere,
 • Ethos’u ihlal eden web sitelerine bağlantılar içeren içeriklere,

yer verilmez ve bu niteliği taşıyan içerikler Aposto! ekibi tarafından yayıncıya bildirilmeksizin silinir.

Bu doküman kapsamında herhangi bir ihlalin gerçekleştiğini düşünüyorsanız [email protected] adresine ihlale konu içeriğin bağlantısı ve ilgili detayları içeren bir e-posta göndererek bize bildirebilirsiniz.

Aposto! Ethos'un güncellenmesi durumunda tüm yayıncılarımıza, okurlarımıza ve iş partnerlerimize güncellenmiş versiyonunu ileteceğiz.