Aposto!

Aposto! Gizlilik Politikası

Amaç ve Kapsam

Aposto Teknoloji ve Medya Anonim Şirketi (“Aposto!”) olarak Kişisel Verilerinizi ve gizliliğinizi önemsiyoruz ve bu kapsamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) başta olmak üzere Kişisel Verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürklükteki bütün mevzuatlara uygun davranmak için azami özeni gösteriyoruz.

İşbu Gizlilik Politikası ile Aposto! olarak Aposto Uygulaması aracılığıyla topladığımız Kişisel Verileri nasıl işlediğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Lütfen Gizlilik Politikası’nı dikkatlice okuyunuz.

Aposto! tarafından siz kullanıcılarımıza sağlanan hizmetleri kullanımınızı düzenleyen şartlar Kullanım Şartları ve Koşulları kapsamında tanımlanmıştır. İşbu Gizlilik Politikası kapsamında tanımlanmamış tüm terimler Kullanım Şartları ve Koşulları’nda kendilerine atfedilen anlamları ifade etmektedir.

Tanımlar

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Aposto Paneli: İçerik üretilebilmesi ve Aposto Uygulaması üzerinden paylaşım yapılabilmesine olanak sağlayan panel.
Aposto Uygulaması: www.apostonews.com, read.apos.to, apos.to internet siteleri ve Aposto mobil uygulaması başta olmak üzere Aposto’nun sahip olduğu, yönettiği ve/veya ileride sahip olabileceği ve/veya yönetebileceği İçerik paylaşımı yapılmasına olanak tanıyan teknolojik uygulamaların tümü.
Anonim Hale Getirme: Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Bülten: Yayıncı tarafından üretilen, Aposto Uygulaması’na üye olan Kullanıcılar tarafından ücretli veya ücretsiz olarak takip edilebilen, işbu Sözleşme ve Aposto Etik İlkelerine uygun olarak belirli periyotlarda Yayın Kanalları’nda paylaşılan İçerikler.
Bülten Abonesi: Aposto Uygulaması’na üye olan ve ücretli veya ücretsiz olarak herhangi bir Yayıncı tarafından yayınlanan Bülten ve/veya Bültenler’i takip eden gerçek kişiler.
İçerik: Aposto Uygulaması üzerinden paylaşılmak üzere üretilen veya bu amaçla üretilmemiş olunsa dahi Aposto Uygulaması üzerinden paylaşılan her türlü yazılı, görsel ve işitsel materyal.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kullanıcı: Aposto Uygulaması’na üye olan veya Yayın Kanalları aracılığı ile içerik erişimine sahip olan tüm kullanıcılar.
Sponsor: İçerik’te, firma, kuruluş ve/veya ürün tanıtımının yapılması için ücret ödeyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri Sahibi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi.
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Yayın Kanalları: Yayıncı tarafından üretilen İçerik’in Kullanıcılar’a sunulmasına ortam sağlanan www.apostonews.com, read.apos.to, apos.to, startup.aposto.co, stk.aposto.co internet siteleri, Aposto mobil uygulaması ve Aposto tarafından belirlenen ticari elektronik kanallar.
Yayıncı: Aposto ile arasındaki anlaşma uyarınca Aposto Uygulaması üzerinden İçerik üretip paylaşan İçerik üreticisi.
Yayıncı Panel Hesabı: İçerik üretilebilmesi ve Aposto Uygulaması üzerinden paylaşım apılabilmesine olanak sağlayan Aposto Paneli’nde Yayıncı’nın kendisine oluşturacağı hesap.

Aposto! Olarak Sizden Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?

Aposto! Kullanıcıları

a. Aposto! ile Paylaştığınız Kişisel Veriler

Aposto! olarak siz Kullanıcılarımıza sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için Aposto Uygulaması’na kayıt olurken ve Aposto Uygulaması’nı kullanırken bizimle paylaştığınız Kişisel Verileri işliyoruz.Ödeme ve Satın Alma Bilgisini yalnızca, siz Aposto! hizmetlerine tek bir abonelik ücreti karşılığında erişirken ödeme işlemini gerçekleştirmek, fatura gönderimini yapmak ve satın aldığınız hizmetleri sunabilmek için toplayıp işliyoruz. Bu kapsamda topladığımız Kişisel Veriler aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın aşağıdaki gibidir;

Kimlik Bilgileri: Ad -Soyad, Yaş Aralığı
İletişim Bilgileri: E-mail Adresi, İkamet Edilen Şehir Bilgisi
Kullanıcı Bilgisi: Bülten Bilgisi, Bülten Yayıncısına İlişkin Bilgi, Talep ve Şikâyet Bilgisi
Ödeme ve Satın Alma Bilgisi: Bülten Bilgisi, Bülten Yayıncısına İlişkin Bilgi, Ödeme Geçmişi Detayları, Satın Alınan Paket Bilgileri

b. Üçüncü Kişiler Aracılığıyla Topladığımız Kişisel Veriler

Aposto! olarak siz Kullanıcılarımızın Aposto Uygulaması’na kayıt olması esnasında üçüncü taraflardan da bazı Kişisel Verilerinizi toplayıp işliyoruz. Ödeme ve Satın Alma Bilgisini yalnızca, siz Aposto! hizmetlerine tek bir abonelik ücreti karşılığında erişirken ödeme işlemini gerçekleştirmek, fatura gönderimini yapmak ve satın aldığınız hizmetleri sunabilmek için toplayıp işliyoruz. Bu kapsamda topladığımız Kişisel Veriler aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın aşağıdaki gibidir;

Kimlik Doğrulama Bilgisi: Apple gibi üçüncü taraf bilgilerini kullanarak hizmetlerimize kaydolmanız ve/veya giriş yapmanız halinde hesabınızı oluşturmanız için gerekli kimlik doğrulama bilgileri

Aposto! Yayıncıları

Aposto Uygulaması üzerinden Aposto Yayıncı İş Birliği Sözleşmesi’ne istinaden Yayıncı Panel Hesabı oluşturup düzenleyen Yayıncılar’a ait bazı kişisel verileri toplayıp işliyoruz. Bu kapsamda topladığımız Kişisel Veriler aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın aşağıdaki gibidir;

Kimlik Bilgileri: Ad -Soyad
İletişim Bilgileri: E-mail Adresi, Telefon Numarası
Müşteri Bilgisi: İçerik ve Bülten Bilgisi, Talep ve Şikâyet Bilgisi
Ödeme ve Satın Alma Bilgisi: Banka bilgileri, TC kimlik numarası, Ödeme Geçmişi Bilgileri

Aposto! STK Destek Programı Başvurucuları

Aposto! tarafından sağlanan STK destek programına başvurmak isteyen kişilerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın aşağıdaki gibidir;

Kimlik Bilgileri: Ad -Soyad
İletişim Bilgileri: E-mail Adresi

Sponsor İrtibat Kişileri

Aposto! hizmetlerinin sunulması kapsamında herhangi bir Bülten’e Sponsor olmanız halinde topladığımız Kişisel Veriler aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın aşağıdaki gibidir;

Kimlik Bilgileri: Ad -Soyad
İletişim Bilgileri: E-mail Adresi

Aposto! Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler

Aposto! ile paylaştığınız veya yukarıda belirtilen şekilde topladığımız Kişisel Verilerinizi alakalı olduğu ölçüde aşağıdaki kişilerle paylaşabiliriz;

Hizmet Sağlayıcılar: Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ile Aposto Uygulaması üzerinden sağladığımız hizmetlerin siz kullanıcılarımız tarafından en iyi şekilde kullanılabilmesi amacıyla barındırma (hosting), depolama, arşivleme, sunucu (server) mailing gibi alanlarda destek aldığımız hizmet sağlayıcılar.
Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları: Ücretli üyelik oluşturmanız halinde ödeme hizmetlerini aldığımız (ör: İyzico) ödeme hizmeti sağlayıcıları.
Danışmanlık Firmaları: Gerekli olduğu sürece ve iş özelinde hukuki, finansal, vergi ve benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmaları.
Yetkili Kurum veKuruluşlar: Gerekli olduğu sürece ve iş özelinde yasal veya düzenleyici yükümlülüklerimizi ya da tarafımıza iletilen talepleri karşılamak amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar.

Takip ettiğiniz Bülten Yayıncılar’ı Bülten’i takip ettiğiniz sürece Kişisel Verilerinize Yayıncı Panel Hesabı aracılığıyla erişim sağlayabilmektedir. Takip ettiğiniz Bültenler’i takip etmeyi bıraktığınızda ise ilgili Bülten Yayıncı’sı artık Kişisel Verilerinize erişim sağlayamamaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel Verileriniz Aposto! tarafından Kanun ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında veri sahibi sıfatıyla aşağıda sayılan haklara sahipsiniz.

  • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun'da belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak ıslak imzalı bir dilekçe veya apostonews.com/kvkkbasvuru adresinde yer alan formu doldurarak [email protected] adresine iletebilirsiniz. Veri sahibi tarafından Aposto!’ya iletilen talepler talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verilerinizin ve hesabınızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için çalışıyoruz; ancak ne yazık ki hiçbir kuruluş gibi biz de tam güvenliğinizi garanti edemiyoruz. Kişisel Verilerinizin ve hesabınızın güvenliği için Kişisel Verilere yetkisiz erişim sağlanmaması, kişisel Verilerinizin kaybolmaması, yok edilmemesi veya değiştirilmemesi için sürekli olarak teknik ve idari güvenlik önlemlerini uyguluyor ve güncelliyoruz.

Politika’da Yapılacak Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası’nı yürürlükteki mevzuata uygun olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır. Bu kapsamda Gizlilik Politikası'nı güncellememiz halinde Gizlilik Politikası’nın en güncel versiyonunu bu sayfada yayınlayacağız ve Politika’nın ilk sayfasında yer alan “Son Güncelleme” tarihini bu kapsamda güncelleyeceğiz.

Aposto! olarak şirket iş faaliyetlerimiz ile şirket işleyişimizde Gizlilik Politikası’na yansıyan bir Kişisel Veri işleme faaliyeti olması durumunda ilgili değişikliklerin size yansımasından önce Gizlilik Politikası’na ilişkin sizlerle iletişime geçilecektir.

Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde [email protected] e- mail adresine e-mail gönderirseniz en kısa sürede dönüş sağlarız.